Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh

Rate this post

Trong tiếng Anh giao tiếp cũng như tiếng Anh thông dụng, có rất nhiều mẫu câu thường dùng để nhấn mạnh ý muốn diễn đạt. Trong các trường hợp đặc biệt, nếu bạn biết cách vận dụng những mẫu câu nhấn mạnh này sẽ rất có ích cho giao tiếp. Cùng tham khảo các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé.

Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh

Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiến Anh giao tiếp

Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh

Câu trần thuật khẳng định:

Cấu trúc: SUBJECT + DO/DOES/DID + VERB

(Do/Does: dùng ở thì hiện tại đơn; Did: dùng ở thì quá khứ đơn)

E.g: I do want to go with her, but I can’t (Tôi rất muốn đi cùng cô ấy, nhưng tôi không thể)

He does work hard, but he never makes any success. (Quả là anh ta có chăm chỉ, nhưng anh ta không tạo được thành công nào)

Believe me, I did do as you had asked (Hãy tin tôi, quả thật tôi đã làm như anh yêu cầu)

Câu mệnh lệnh khẳng định

Cấu trúc: DO + VERB

E.g: Do work hard if you want to succeed (Hãy làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thành công)

Do lie down and take a rest, please. (Xin hãy cứ nằm xuống nghỉ)

Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh

Vận dụng các mẫu câu trong giao tiếp hàng ngày

Câu trần thuật phủ định và câu mệnh lệnh phủ định

E.g: I know not anybody in New York (đặt “not” sau động từ)

I never did hear him sing (đặt “never” trước “did”)

She never does want to marry such a drunkard (đặt “never” trước “does”)

***NOTE: – It is/was…that (chính …là) cũng được dùng để nhấn mạnh . Trong đó, is được dùng ở thì hiện tại, was được dùng ở thì quá khứ.

E.g: Is it he that (who) is the next person to be called for interview? (Có phải anh ta chính là người kế tiếp được gọi phỏng vấn không?)

It was the day before yesterday that I saw them off at the airport (Chính vào ngày hôm kia tôi đã tiễn họ tại phi trường)

Các dạng câu nhấn mạnh thường dùng trong tiếng Anh có rất nhiều, tuy nhiên đây là những mẫu câu thông dụng mà bạn có thể tham khảo để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày nhé.