Cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

Rate this post

Nguyên âm đôi /ʊə/ là một trong những nguyên âm quan trọng trong tiếng Anh. Với những nguyên âm đơn và nguyên âm đôi các bạn cần nắm vững trong quá trình học phát âm tiếng Anh của mình. Để giúp các bạn học phát âm tiếng Anh hiệu quả nahats chúng tôi giúp bạn cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/ cũng như những dấu hiệu nhận biết của nguyên âm này.

Cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

-Cách phát âm: phát âm âm /ʊ/ dài hơn một chút và sau đó nâng lưỡi lên trên và ra phía sau tạo nên âm /ə/, âm /ə/ phát âm nhanh và ngắn.

-Ký hiệu quốc tế: /ʊə/

Cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

-Ví dụ:

truer /trʊə(r)/: chính xác hơn

sewer /sʊə(r)/: thợ may

bluer /blʊə(r)/: xanh hơn

doer /dʊə(r)/: người thực hiện

tour /tʊə(r)/: cuộc đi chơi, du lịch

poor /pʊə/: nghèo

jury /ˈdʒʊəri/: ban giám khảo

cure /kjʊə(r)/: chữa trị

tourism /ˈtʊərɪzəm/: du lịch

Dấu hiệu nhận biết nguyên âm đôi /ʊə/

Đối với nguyên âm đôi /ʊə/ này có những dấu hiệu nhận biết cơ bản như sau:

Cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/ 1

-“ou” có thể được phát âm là /ʊə/

Ví dụ:

tour /tʊə(r)/: cuộc du lịch

tourist /ˈtʊərɪst/: khách du lịch

tournament /ˈtʊənəmənt/: cuộc đấu thương trên ngựa

-“oo” được phát âm là /ʊə/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng “r”

Ví dụ:

boor /bʊə(r)/: người cục mịch, thô lỗ

moor /mʊə(r)/: buộc, cột (tàu thuyền)

poor /pʊə(r)/: nghèo

spoor /spʊə(r)/: dấu vết

Những câu hoàn chỉnh luyện phát âm

-He’s very poor.

/hiz ‘veri pʊər/

-I served on a jury.

/aɪ sɜːrvd ɒn ə ˈdʒʊəri/

-The dirty water goes into the sewer.

/ðə ˈdɜːrti ˈwɑːtər ɡəʊz ˈɪntə ðə sʊər/

-I take a tour to Kualalumpur.

/aɪ teɪk ə tʊər tə Kʊələ’lʌmpə/

-Will we be able to cure him, Doctor?

/wɪl wi ˈeɪbl tə kjʊər hɪm ˈdɒktər/

Trên đây là cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/ trong tiếng Anh. Những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh các bạn cần nắm vững về cách phát âm cũng như dấu hiệu nhận biết để có thể học tiếng Anh hiệu quả nhất!