Dấu câu trong tiếng Anh

Dấu câu trong tiếng Anh

Những dấu câu được sử dụng trong tiếng Anh với nhiều những ký tự nhưng việc đọc tên chúng lại khiến người Việt cảm thấy khó khăn. Những dấu câu trong tiếng Anh sau đây cùng cách đọc sẽ giúp các bạn nắm được những điểm quan trọng và học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn.

Dấu câu trong tiếng Anh

Những dâu câu trong tiếng Anh có rất nhiều và nhiều khi chỉ một dấu câu lại có nhiều cách đọc khác nhau trong những trường hợp khác nhau. Vì vậy, khi học tiếng Anh các bạn cần nắm vững những cách đọc này.

– “.”dấu chấm cuối câu = period (kiểu Mỹ) hoặc Full Stop (kiểu Anh, Úc, New Zealand)

– “,”dấu phẩy = comma

– “:” dấu hai chấm = colon

– “;” dấu chấm phẩy = semicolon

– “!” dấu chấm cảm = exclamation mark

– “?” dấu hỏi = question mark

– “-” dấu gạch ngang = hyphen

– “‘” dấu phẩy phía trên bên phải một từ dùng trong sở hữu cách hoặc viết tắt một số từ = apostrophe

– “–” dấu gạch ngang dài = dash

– “‘ ‘” dấu trích dẫn đơn = single quotation mark

– ” ” dấu trích dẫn kép = double quotation marks

– “( )” dấu ngoặc = parenthesis (hoặc ‘brackets’)

– “[ ]” dấu ngoặc vuông = square brackets

– “&” dấu và (and) = ampersand

– “→” dấu mũi tên = arrow

– “+” dấu cộng = plus

– “-” dấu trừ = minus

– “±” dấu cộng hoặc trừ = plus or minus

– “×” dấu nhân = is multiplied by

– “÷” dấu chia = is divided by

– “=” dấu bằng = is equal to

– “≠” is not equal to

– “≡” is equivalent to

– “<” is less than > is more than

– “≤” is less than or equal to

– “≥” is more than or equal to

– “%” dấu phần trăm = per cent (không thêm S bao giờ)

– “∞” dấu vô cực = infinity

– “°” biểu tượng độ = degree

– “°C” biểu tượng độ C = degree(s) Celsius

– “′” biểu tượng phút = minute

– ” biểu tượng giây = second

– “#”  biểu tượng số = number

– “@” dấu a còng hay a móc = at ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)

– “.” dấu chấm không phải chấm cuối câu = dot ( 123@yahoo.com đọc là ’123 at yahoo dot com’)

– “\” dấu xuyệt phải = back slash

– “/” dấu xuyệt trái = slash hoặc forward slash

Dấu câu trong tiếng Anh là một trong những nội dung tương đối “đau đầu” đối với người Việt. Các bạn hãy ghi lại và học tiếng Anh hiệu quả nhé!

Categories: Bí Quyết Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Phát Âm Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao Tiếp, Từ Vựng Tiếng Anh, Uncategorized,
Tags:
80 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh vào ngân hàng cho bạn
Tổng hợp những tính từ đặc biệt đuôi “ly”
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

TiengAnhOnline247