11 dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh thường gặp

11 dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bạn đã và đang học ngữ pháp tiếng Anh, bạn cảm thấy khó khăn với các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh. Để giúp các bạn học tốt hơn ngữ pháp tiếng Anh căn bản và các dạng đảo ngữ, chúng tôi gửi tới các bạn 11 dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh thường gặp giúp các bạn có thêm tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Câu đảo ngữ là dạng câu đem đảo động từ hoặc trợ động từ ra trước chủ từ hoặc đảo từ.

Các dạng cơ bản của câu đảo ngữ như sau:

Đảo ngữ với No và Not

Cấu trúc:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any +  N + Auxiliary +  S + Verb (inf)

Ví dụ:

No money shall I lend you from now on.

(= Not any money shall I lend you from now on.)

Đảo ngữ với các cụm từ có No

At no time

On no condition

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

In no way

No longer

Ví dụ:

For no reason shall you play truant.

The money is not to be paid under any circumstances.

(= Under no circumsstances is the money tobe paid.)

On no condition shall we accept their proposal.

Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Cấu trúc:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ:

Never in Mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

Đảo ngữ No sooner………. than…..

Cấu trúc:

Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before

Ví dụ:

No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents.

Đảo ngữ với câu điều kiện

Trong đảo ngữ với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng:

-Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

Ví dụ:

Should she come late, she will miss the train.

Should he lend me some money, I will buy that house.

-Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were  S + to-V/ Were + S…

Ví dụ:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..

If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……..

-Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ:

If my parents had encouraged me, I would have passed exam.

Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V

Ví dụ:

No where can you buy the goods as good as those in my country.

No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

So + adjective + be + N + clause

Ví dụ:

So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

Đảo ngữ với Not only……. but……also…

Cấu trúc:

Not only + Auxiliary + S + V  but…. also……….

Ví dụ:

Not only is he good at English but he also draws very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

Ví dụ:

I didn’t know that I had lost my key till I got home.

(= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.)

I won’t come home till 10 o’clock.

(=Not until/ till o’clock that I will come home.)

(= It is not until 10 o’clock that I will come home.)

Đảo ngữ với SO

Cấu trúc:

So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ)

Ví dụ:

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

Đảo ngữ với ONLY

Only once

Only later

Only in this way

Only in that way

Only then + Auxiliary + S + V

Only after + N

Only by V_ing/ N

Only when + clause

Only with + N

Only if+ clause

Only in adv of time/ place

Ví dụ:

Only once did I meet her.

Only after all guests had gone home could we relax.

Only when I understand her did I like her.

Only by practising English every day can you speak it fluently.

Trên đây là những dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh thông dụng giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả hơn. Có rất nhiều dạng câu khác các bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết về ngữ pháp tiếng Anh sau của chúng tôi nhé!

Categories: Bí Quyết Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Phát Âm Tiếng Anh, Tài Liệu Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao Tiếp, Từ Vựng Tiếng Anh, Uncategorized,
Tags:
Từ vựng tiếng Anh lớp 11 unit 5 Being Part of Asean
Từ vựng tiếng Anh lớp 11 unit 4 Caring For Those In Need
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

TiengAnhOnline247